04 May
04May

جاناتان، از چیزهای بسیار ساده‌ای سخن میگفت؛ اینکه پرواز، حق هر مرغ دریایی است، اینکه آزادی، در ذاتش است و هر چه جلوی آزادی را بگیرد باید کنار گذاشت، در هر شکلی که باشد، خواه آیین باشد یا خرافه یا محدودیت.
صدایی از جمعیت به گوش رسید: "کنارش بگذاریم؟حتی اگر قانون دسته‌ی پرندگان باشد؟"
جاناتان گفت: " تنها قانون حقیقی، آن است که شما را به آزادی هدایت کند و دیگر هیچ قانونی وجود ندارد".
#جاناتان_مرغ_دریایی

Comments
* The email will not be published on the website.