06 Feb
06Feb


برای اردک ها گاهی
سخن از نان می گویم
هر واژه شاید
سیر کند
موجی که نیافتاد در اب
برای اردک ها گاهی سخن از نان می گویم
بوسه های دستم
بی نمک می ریزند
اردک ها نمی دانند
نان که نباشد
نان خشک نیست
#فرزاد_شاکریان

Comments
* The email will not be published on the website.