06 Feb
06Feb


زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ

زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود

زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ... 🍃

#سهراب_سپهری

.

Comments
* The email will not be published on the website.