03 May
03May

اگر تو نتوانی بخندی،
برقصی،آواز بخوانی،
زندگیت مانند یک کویر است.
زندگی باید مثل باغی شود
که در آن پرندگان آواز می‌خوانند،
گل ها شکوفه می دهند
و درخت ها به رقص در می‌آیند...
جایی که خورشید با شادمانی برخیزد...
#اشو

Comments
* The email will not be published on the website.