10 Oct
10Oct

آسمان آبیست .... آسمان پهنای یکرنگیست .... آسمان قلبیست کز هر آلودگی خالیست .... صحنه ی پیدایش یک بارش برفیست .... یا که از اعماق ابر دلهره برقی یا رعدیست .... گاه گاهی چهره اش با هفت رنگ ، رنگیست.... یا که در شب صورتش تاریکو پر معنیست....

ایمان_نیکوبخت 

Comments
* The email will not be published on the website.