03 May
03May

فقط مرغ‌های دریایی‌اند که از توفان نمی‌هراسند، حتی وقتی در میان دریا، جهت خود را در توفان گم می‌کنند و جایی برای نشستن پیدا نمی‌کنند، آنقدر بال می‌زنند تا توفان تمام شود و زمینی برای نشستن پیدا کنند یا در همان اوج، بمیرند!
آن که درون امواج می‌افتد، مرغ دریایی نیست، مرغ دریایی در اوج می‌میرد، آخرین توان خود را صرف اوج گرفتن می‌کند تا سقوط را نبیند ...
#آندره_مالرو

Comments
* The email will not be published on the website.